Uw persoonsgegevens en uw privacy

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Fysiotherapiepraktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de fysiotherapiepraktijk
De fysiotherapiepraktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn vijftien jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of wanneer de verwijdering van bepaalde gegevens er voor zorgt dat uw leven of dat van een ander in gevaar komt. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk middels het aanvraagformulier kenbaar maken.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen
De medewerkers van de fysiotherapiepraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een andere. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens
De fysiotherapiepraktijk deelt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via een beveiligde verbinding uw medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisarts en/of de medisch specialist.

Overdracht van uw dossier
Uw dossier wordt door uw fysiotherapeut overgedragen middels een beveiligde verbinding. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht over deze privacyverklaring of bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaat uw fysiotherapeut hierover graag met u in gesprek. Mocht u er met de fysiotherpeut niet uitkomen, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra middels e-mailadres: fg@sag-amsterdam.nl. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat de praktijk uw persoonsgegevens niet volgens de geldende privacywetgeving verwerkt.

Praktijk:
Dr. Willem Dreesweg 430a
1188 LE Amstelveen
Telefoon: 020 - 640 63 36
E-mail: info@fysiotherapie-dreesweg.nl
Openingstijden:
ma t/m vr: 09.00 - 18.00 uur
zaterdag: alleen op afspraak
zondag: gesloten
©2020 - Fysio Dreesweg